Ortaokul

Ortaokul

Ortaokul

Ortaokul Eğitimi

Ortaokulumuzda eğitim; erken çocukluk eğitimi ve ilkokulda çok yönlü ve beceri gelişimini temel alan öğrenme ve gelişim süreçlerinin branşlaşma ile pekiştirildiği ve projelerle derinleştirildiği bir süreç olarak devam eder.

Ortaokul eğitiminde; Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği ders programları dışında Bilim Uygulamaları, Zeka Oyunları, Matematik Uygulamaları, STEM & Kodlama, İngilizce, II. Yabancı Dil, Bilim, Sanat ve Spor alanlarındaki kulüp çalışmaları alanında uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülmektedir.

Eğitim ve öğrenme süreci bireyin,

  • Eleştirel düşünme
  • Problem çözme
  • İletişim ve sosyal gelişim
  • Bilimsel ve matematiksel düşünme

gibi temel becerilerini derinleştirmeye devam ettiği; mutlu, motivasyonu yüksek, özgüven ve özdisiplin sahibi olmasına olanak sağlayan etkinlik, proje ve ölçme değerlendirme süreçlerinden oluşur.

8. sınıf öğrencilerimizin Liseye Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları için Zafer OGED ekibi tarafından hazırlanan hazırlık programı, Deneme sınavları ve Gelişim İzleme Sınavları bir yıl boyunca ücretsiz olarak uygulanır.

Öğrenme süreçlerinde kullanılan ders materyalleri, program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde alan uzmanı öğretmenler tarafından hazırlanır.

  1. yüzyılın teknoloji serüveninde sürekli güncellenmekte olan bilgi birikimi doğrultusunda MEB müfredatına uygun olarak ortaokul eğitimimiz ile akademik başarıyı zirveye çıkarmakta kararlıyız. Ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da etkin bir şekilde rol oynayan öğrencilerimiz ile “Yaparak Yaşayarak Öğrenme”ye devam ediyoruz. Bu doğrultuda;

Türkçe dersimiz; Öğrencilere okumada, okuduğunu anlayıp içselleştirebilmede, sözlü ve yazılı anlatımda Türkçeyi kurallarına uygun kullanma becerisi edinmesinde önderlik eder.

Matematik dersimiz; Bilimsel düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlamada, ezbere öğrenme yerine anlayarak öğrenmeyi hedeflemede, karşılaştığı sorunlara çok yönlü çözüm üretmesinde önderlik eder.

Fen Bilimleri dersimiz; Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen ve karar veren, yaşam boyu öğrenen, çevreleri ve dünya ile ilgili merak duygularını canlı tutan bireyler olarak yetişmesine önderlik eder.

Sosyal Bilgiler dersimiz; Öğrencilerin toplumsallaşma süreçlerinde ve onların belli değerleri tanımalarında, etkin bir vatandaş olmalarında geçmişine sahip çıkıp geleceğine yön vermesinde, Düşünmeyi, tartışmayı, özgür seçim yapıp karar vermeyi, öğrenmesinde öncülük eder.

Yabancı dil programı; Uluslararası ilişkilerde ülkesini ve kültürünü gerektiği gibi temsil edebilmeleri için yabancı dilde iletişim kabiliyetini arttırmada ve geliştirmede önderlik eder.

Bu becerileri geliştirmek için ortaokul eğitim öğretim sistemimiz, Öğrenci Merkezli Eğitim Modelini kullanarak yenilikçi, destekleyici öğretmen kadrosu ile özgün materyaller, etkinlikler ve birebir öğrenme ortamları kullanılır.

Öğrenci Merkezli Eğitim Modeli nedir?

  • Öğrencinin, mevcut ve gelecekteki eğitsel gereksinimlerinin farkına varmasına yardımcı olmak.
  • Kendi fiziksel ve zihinsel yeteneklerini, sınırlarını, yani “öğrenme profilini” keşfetmesine yardımcı olmak.
  • Belirlenecek eğitsel ihtiyaçlarının gerektireceği bilgi, beceri ve tutumlara yönelik davranışların, öğrenme profiline uygun yollarla ve bizzat kendisince kazanılmasına yardımcı olmak, “öğrenmeyi öğrenme” ye dayalı bir yaklaşımdır.

Bilgiyi ve aktarıcısı olan öğreten merkeze alan eğitim anlayışları yerine; bilgiyi farklı kaynaklardan edinen ve sürekli gelişimi öngören öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışı değişen eğitim sisteminin odak noktasındır.

       Öğrenci merkezli eğitim modeli; öğrencilerin ilgi alanları, becerileri ve yeteneklerini ortaya çıkaracak rehberlik hizmetlerinin etkin bir şekilde okul içi ve dışı uygulanacak, uygulama sonucu aile, öğrenci ve öğretmen iş birliğinin daha çok güçlenmesi sağlanacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim Ücreti

2022-2023 öğretim yılı eğitim ücretimiz ve Yemek - Kıyafet - Kitap Ücretimiz  https://mebbis.meb.gov.tr/ adresinde yayınladığımız şekliyledir. Daha detaylı bilgi için kurumumuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

NOT: EĞİTİM ÜCRETİNDEN %25 ERKEN KAYIT İNDİRİMİ UYGULANMAKTADIR